تبلیغات

متن آهنگ Ava Max به نام OMG What’s Happening

متن آهنگ Ava Max به نام OMG What’s Happening

متن آهنگ Ava Max به نام OMG What’s Happening

متن آهنگ Ava Max به نام OMG What’s Happening

ترک ” چی شد” پنجمین ترک از البوم جدید آوا مکس به نام Heaven & Hell می باشد .

این آهنگ در تاریخ ۳ سپتامر ۲۰۲۰ منتشر شده است .

 

[Verse 1]

Oh my god, what’s happening? Thought I was fine

او خدای من ، چی شد ؟ فکر کردم که خوبم

I told you I don’t need your love like three, four thousand times

بهت گفتم که به عشقت نیاز ندارم سه چهار هزار بار

But that’s a lie, no, I can’t look you in the eye

اما یه دروغه ، من نمیتونم توی چشمات نگاه کنم

Oh, I, oh, I

اوه من ، اوه من

So I did everything to push you all away

بنابراین هر کاری کردم که تو رو پس بزنم

And finally you left and now I’m missing you like crazy

و آخرش تو رفتی و من الان مثه دیوونه ها دلم تنگته

And I cry, no, I can’t sleep alone at night

و گریه می کنم ، نه ، نه نمیتونم شبا تنها بخوابم

Oh, I, oh, I

اوه من ، اوه من

[Chorus]

Look what you’ve done

ببین چیکار کردی

Look what you’ve done to me

ببین چیکار کردی با من

I got everything I wanted

هرچی که میخواستمو بدست آوردم

But you’re everything, you’re everything I want

اما تو همه چیزی ، تو همه چیزی هستی که من میخوام

Look what you’ve done to me

ببین چیکار کردی با من

Didn’t know I was alone

نمیدونستی که تنها بودم

‘Til I was running to your, running to your heart

تا وقتی که بسمتت اومدم ، اومدم سمت قلبت

Like magnets

مثه آهنربا

Oh my god, what’s happening?

اوه خدای من ببین چی شد؟

Look what you’ve done

ببین چیکار کردی

Look what you’ve done to me

ببین چیکار کردی با من

I got everything I wanted

هرچی که میخواستمو بدست آوردم

But you’re everything, you’re everything I need

اما تو همه چیزی ، تو همه چیزی هستی که من میخوام

 

[Verse 2]

I wanna tell you things and show you all the rest
Broadcast my emotions on the radio and take ’em off my chest
I hope you’re listening
Are you? Are you?
And I been spinning ’round in circles, spinning ’round in circles
Writing in my journal ’bout you
Wonder if it’s over, I ain’t getting closer
Think it’s time I told you the truth
(Hey, wait a minute, ugh)

 

[Chorus]

Look what you’ve done
Look what you’ve done to me
I got everything I wanted
But you’re everything, you’re everything I want
Look what you’ve done to me
Didn’t know I was alone
‘Til I was running to your, running to your heart
Like magnets
Oh my god, what’s happening?
Look what you’ve done
Look what you’ve done to me
I got everything I wanted
But you’re everything, you’re everything I need

[Bridge]

Ah, what have you done to me?
Something about your face
I don’t know whether to kiss it or punch it
If you don’t get away from me right now
I swear to God, I swear, ah! (Ah)

[Chorus]

Look what you’ve done
Look what you’ve done to me
I got everything I wanted
But you’re everything, you’re everything I want
Look what you’ve done to me
Didn’t know I was alone
‘Til I was running to your, running to your heart
Like magnets
Oh my god, what’s happening? (Ooh)
Look what you’ve done
Look what you’ve done to me
I got everything I wanted
But you’re everything, you’re everything I need

ارسال شده توسط Mehrdad در تاریخ 1399/06/28

تبلیغات

دیدگاه خود را بنویسید