تبلیغات

آموزش تصویری گرفتن تیمم

آموزش تصویری گرفتن تیمم

آموزش تصویری گرفتن تیمم

یاد گرفتن تیمم برای مواقعی که لازم به گرفتن تیمم می باشد برای هر مسلمانی واجب می باشد . در ادامه آموزش تصویری تیمم را برایتان آماده کرده ایم .

معنی تیمم

تیمم به معنی قصد کردن است، ولی در اصطلاح شرع، قصد کردن به خاک پاک را می‌گویند که به جای وضو یا غسل و در نبودن آب می‌باشد.

در تیمم، چهار چیز واجب است:

اول :نیت

دوم: زدن تمام کف دو دست، با هم، بر چیزى که تیمم به آن صحیح است.

بنابر احتیاط واجب، همراه با ضربه باشد و گذاشتن دو دست بر زمین کافى نیست.

سوم: کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانى و دو طرف آن، از جایى که موى سر مى روید تا ابروها و بالاى بینى و بنابر احتیاط واجب باید دست ها روى ابروها هم کشیده شود.

آموزش تصویری گرفتن تیمم

چهارم: کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ.

در هفت مورد، به جاى وضو و غسل باید تیمم کرد:

۱- پیدا نکردن آب

۲- مشقت بیش از حد

۳- ترس از ضرر

۴- نیاز به آب براى حفظ جان

۵- نیاز به آب براى تطهیر

۶- نداشتن آب مباح

۷- نداشتن وقت براى وضو یا غسل

چیزهایى که تیمم بر آنها صحیح است

تیمم به خاک، ریگ، کلوخ و سنگ، اگر پاک باشند، صحیح است.

به آجر و کوزه قبل از پخته شدن نیز صحیح است.

تیمم بر سنگ گچ و سنگ و سنگ آهک قبل از پخته شدن، صحیح است.

احکام تیمم

تیمم بدل از غسل و بدل از وضو، با هم فرقى ندارند، ولى احتیاط مستحب است.

در تیمم بدل از غسل، بلکه در هر تیممى، بعد از مسح پیشانى، یک بار دیگر کف دستها را به زمین بزند و پشت دستها را به همین صورتى که گفته شد، با کف دست دیگر مسح کند.

پیشانى و پشت دستها را باید از بالا به پایین مسح کند و کارهاى آن را باید پشت سر هم بجا آورد.

انسان باید براى تیمم، انگشتر را از دست بیرون آورد و اگر در پیشانى یا پشت دستها یا در کف دستها، مانعى باشد،مثلاً چیزى به آنها چسبیده باشد، باید بر طرف کند.

ارسال شده توسط Mehrdad در تاریخ 1398/04/02

تبلیغات

دیدگاه خود را بنویسید